วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม โคโลสี 1:27 “ความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึก”

พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า
ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้
คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี

Q1 “ความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึก” หมายความว่าอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “คือ”)
Q2 คนรอบข้างคุณได้รู้ถึง “ความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึก” ที่มีอยู่ “ในชีวิตของคุณ” มากน้อยแค่ไหน? (ดู 2 โครินธ์ 2:15 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 2:15 “เพราะว่าเราเป็นกลิ่นอันหอมหวาน ที่พระคริสต์ถวายพระเจ้าในหมู่คนที่กำลังจะรอด และคนที่กำลังประสบความพินาศ”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศาวดาร 13-15   ยอห์น 7:1-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *