วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม ฮีบรู 3:12-13 “ป้องกัน”

ดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลาย จงระวังให้ดี เพื่อจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านมีใจชั่วและไม่เชื่อ
คือใจซึ่งพาท่านหลงไปจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
ท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกว่า
“วันนี้”
เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไป เพราะเล่ห์กลของบาป

Q1 ผู้เขียนฮีบรูบอก “วิธีการ” อย่างน้อย 2 ประการที่จะ “ป้องกัน” ไม่ให้เราหลงไปตามคำสอนที่ผิดๆ ไม่ให้มีใจแข็งกระด้าง ไม่ให้กระทำความผิดบาปและไม่หลงไปจากทางของพระเจ้า คือ อะไรบ้าง?
Q2 คุณจะมีส่วน “ป้องกัน” ไม่ให้พี่น้องในคริสตจักรพระคุณหลงไปตามคำสอนที่ผิดๆ ไม่มีใจแข็งกระด้าง ไม่กระทำความผิดบาป และไม่หลงไปจากทางของพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศาวดาร 25-27       ยอห์น 9:1-23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *