วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม มัทธิว 18:19-20 “เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น”

“เรา (พระเยซูคริสต์) กล่าวแก่ท่านทั้งหลายอีกว่า
ถ้าในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกันขอสิ่งหนึ่งสิ่งใด (ในนามของเรา)
พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้
ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆ ในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น”

Q1 คำพูดที่ว่า “เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่น” มีความสำคัญต่อการ “อธิษฐาน” และ “การประชุม” ของคริสเตียนอย่างไร?
Q2 คุณจะนำ “ความจริง” ของพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศาวดาร 22-24    ยอห์น 8:28-59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *