วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2 โครินธ์ 1:4 “ชูใจ”

พระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา
เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้น ที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้
ด้วยความชูใจ ซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า

Q1 ทำไมเปาโลจึง “มั่นใจ” ว่า พระเยซูคริสต์สามารถ “ชูใจ” เราทั้งหลายในยามที่ตกอยู่ใน “ความทุกข์ยากลำบาก” ได้? (ดู ฮีบรู 4:15 ประกอบ)
Q2 พระเยซูคริสต์ “ทรงชูใจคุณ” เพื่อคุณจะ “ชูใจผู้อื่น” ใครคือคนคนนั้น? หาเวลาที่จะไปคุยกับคนคนนั้น
หมายเหตุ: ฮีบรู 4:15 “เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 28-29    ยอห์น 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *