วันพุธที่ 6 มิถุนายน 1 โครินธ์ 9:24-25 “นักกีฬา”

ท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคน
แต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียว เหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้
ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบ
เขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้
แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลย (ชีวิตนิรันดร์)

Q1 คำว่า “นักกีฬา” “วิ่งแข่งกัน” “จงวิ่งเพื่อชิงรางวัล” “เคร่งครัดในระเบียบ” และ “กระทำอย่างนั้น” เกี่ยวข้องกับ “รางวัล” “มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรย” และ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” อย่างไร? (ดู 1 ทิโมธี 4:8 ประกอบ)
Q2 ในฐานะที่คุณเป็น “นักกีฬาฝ่ายจิตวิญญาณ” คุณต้องการฝึกฝนในเรื่องใดบ้าง เพื่อคุณจะสามารถวิ่งแข่งไปจนถึงจุดหมายได้? อธิษฐานขอสติปัญญา และกำลังจากพระเจ้า เพื่อคุณจะได้รับการฝึกฝนนั้น
หมายเหตุ : 1 ทิโมธี 4:8  “เพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง เพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย”
หมายเหตุ : มัทธิว 6:26  จงดูนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้ส่ำสมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่านทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 25-27   ยอห์น 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *