วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน สดุดี 23:6 “ผู้เลี้ยงที่ดี VI”

แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนชีวิต
ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์

Q1 คำว่า “แน่ทีเดียว” “จะติดตาม” “ตลอดวันคืน” และ “สืบไปเป็นนิตย์” สะท้อนให้เห็นถึง “ความสัมพันธ์” ระหว่าง “ผู้เลี้ยงที่ดี” และ “ลูกแกะ” อย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะ “เป็นจริง” ในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เนหะมีย์ 1-3     กิจการ 2:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *