วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน สดุดี 23:5 “ผู้เลี้ยงที่ดี V”

พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์
พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่

Q1 ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ดำเนินอยู่ใน “สงครามฝ่ายจิตวิญญาณ” เพราะมารซาตานคอยจ้องที่จะทำลายเราตลอดเวลา (ดู 1 เปโตร 5:8 ประกอบ) ผู้เลี้ยงที่ดีจะมีส่วนในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ทรง”)
Q2 คุณกำลังเผชิญหน้ากับสงครามฝ่ายจิตวิญญาณในเรื่องใด และพระเจ้าทรงมีส่วนในสงครามครั้งนี้อย่างไร?
หมายเหตุ: 1 เปโตร 5:8 ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอสรา 9-10    กิจการ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *