วันพุธที่ 20 มิถุนายน 1 โครินธ์ 6:12 “ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้”

ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์
ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลย

Q1 เปาโลได้ให้หลักการใน “การตัดสินใจ” กระทำสิ่งใด สิ่งหนึ่งในชีวิตอย่างน้อย 2 ประการคือ? (สังเกตคำหลังคำว่า “แต่” )
Q2 “คุณทำสิ่งสารพัดได้” แต่มีสิ่งที่คุณทำอยู่ในชีวิตตอนนี้ขัดกับหลักการใน “การตัดสินใจ” 2 ข้อ ด้านบนบ้างหรือเปล่า?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอสเธอร์ 1-2          กิจการ 5:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *