วันอังคารที่ 19 มิถุนายน ปฐมกาล 12:2-3 “อวยพร”

เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรแก่เจ้า
จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเลื่องลือไป แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร
เราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้า เราจะสาปคนที่แช่งเจ้า
บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า

Q1 พระเจ้าทรงสัญญาว่า จะ “อวยพร” พงศ์พันธ์ของอับราฮัมไว้อย่างน้อย 4 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 ประโยคที่ว่า “แล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพร” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เนหะมีย์ 12-13      กิจการ 4:23-37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *