วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน ยอห์น 4:23-24 “การนมัสการพระเจ้าที่ถูกต้อง”

แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว
คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดา ด้วยจิตวิญญาณ
และความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์
พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์
ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง”

Q1 “การนมัสการพระเจ้าที่ถูกต้อง” ผู้ที่มานมัสการจะต้องมี “ท่าที” ในการนมัสการอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “ด้วย” และ “เพราะ”)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ค่อยๆ ให้ “ท่าที” ในการนมัสการซึมซาบเข้าไปในชีวิตแห่งการนมัสการของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอสเธอร์ 6-8          กิจการ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *