วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน เยเรมีย์ 6:16 “ทางโบราณ”

พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า
“จงยืนที่ถนนและมองให้ดี และถามหาทางโบราณนั้น
ว่าทางดีอยู่ที่ไหน แล้วจงเดินในทางนั้น และให้จิตใจของท่านได้ความสงบ
แต่เขาทั้งหลายกล่าวว่า ‘เราจะไม่เดินในนั้น’

Q1 “ทางโบราณ” “ทางดี” หมายถึง? (ดู ยอห์น 14:6 ประกอบ)
Q2 คำว่า “มองให้ดี” “ถามหาทางนั้น” และ “จงเดินในทางนั้น” กำลังเตือนสติคุณในเรื่องใด?
หมายเหตุ: ยอห์น 14:6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอสเธอร์ 9-10  กิจการ 7:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *