วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน ลูกา 18:41-42 “ความปรารถนา”

“เจ้าปรารถนาจะให้เราทำอะไรให้เจ้า”
เขาทูลว่า
“พระองค์เจ้าข้า โปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้”
พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “จงเห็นเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติ”

Q1 ชายตาบอดทูลเรื่อง “ความปรารถนา” ของเขากับพระเยซูคริสต์ อะไรคือสิ่งที่ทำให้ “ความปรารถนา” ของเขาเป็นจริง?
Q2 ถ้าวันนี้พระเยซูคริสต์ถามคุณว่า “เจ้าปรารถนาจะให้เราทำอะไรให้เจ้า” คุณจะทูลพระองค์ว่าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยบ 1-2  กิจการ 7:22-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *