วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน กาลาเทีย 6:2 “รับภาระของกันและกัน”

จงช่วยรับภาระของกันและกัน
ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์

Q1 “การรับภาระของกันและกัน” เป็นการตาม “พระบัญญัติของพระเยซูคริสต์” อย่างไร? (ดู ยอห์น 13:34 ประกอบ)
Q2 คุณจะมีส่วน “รับภาระ” ของพี่น้องในคริสตจักรพระคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: ยอห์น 13:34 “เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน  เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยบ 3-4  กิจการ 7:44-60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *