วันพุธที่ 27 มิถุนายน เฉลยธรรมบัญญัติ 32:46 “สิ่งแรกที่พ่อแม่จะต้องทำ”

ท่านก็กล่าวแก่เขาว่า
“จงใส่ใจในถ้อยคำซึ่งข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านในวันนี้
เพื่อท่านจะได้บัญชาแก่ลูกหลานของท่าน
เพื่อเขาจะได้ระวังที่จะกระทำตามถ้อยคำแห่งธรรมบัญญัตินี้ทั้งสิ้น”

Q1 อะไรคือ “สิ่งแรกที่พ่อแม่จะต้องทำ” ก่อนที่พวกเขาจะ “สอน” ให้ลูกหลานสนใจและกระทำตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง”)
Q2 คุณจะนำ “สิ่งแรกที่พ่อแม่จะต้องทำ” มาใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยบ 8-10      กิจการ 8:26-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *