วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน มัทธิว 18:9 “ตาข้างเดียว”

ถ้าตาของท่านทำให้ท่านหลงผิด จงควักออกทิ้งเสีย
ซึ่งจะเข้าในชีวิตด้วยตาข้างเดียว ยังดีกว่ามีสองตาและต้องถูกทิ้งไปในไฟนรก

Q1 การเหลือ “ตาข้างเดียว” ดีกว่าการมี “ตาสองข้าง” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำหลักการของพระคัมภีร์ข้อนี้มาใช้ ในเวลาที่คุณ “หลงผิด” และ “ห่างจากทางของพระเจ้า” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยบ 14-16             กิจการ 9:22-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *