วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน สดุดี 119:97 “รักพระวจนะ”

แหม ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆ
เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์วันยังค่ำ

Q1 ผู้เขียนสดุดีข้อนี้แสดงออกถึง “ความรักที่มีต่อพระวจนะของพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 ต้องทำอย่างไรคุณถึงจะ “มีความรักต่อพระวจนะของพระเจ้า” เหมือนกับผู้เขียนสดุดีข้อนี้?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยบ 17-19   กิจการ 10:1-23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *