วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม สดุดี 84:10 “ดีกว่าพันวันในที่อื่น”

เพราะวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ ดีกว่าพันวันในที่อื่น
ข้าพเจ้าจะเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพเจ้า
ดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรม

Q1 คำว่า “ดีกว่าพันวันในที่อื่น” สะท้อนให้เห็นถึง “ความปรารถนา” ของผู้เขียนสดุดี ที่อยากจะใช้เวลากับพระเจ้า “ในวันสะบาโต” “ในพระนิเวศ” ของพระองค์อย่างไร?
Q2 คุณจะทำให้ “การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์” เป็น “วันที่ดีกว่าพันวันในที่อื่น” ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 20-21     กิจการ 10:24-48

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *