วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม สดุดี 91:14-15 “ผูกพันด้วยความรัก”

เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรัก เราจะช่วยกู้เขา
เราจะป้องกันเขาไว้ เพราะเขารู้จักนามของเรา
เมื่อเขาร้องทูลเรา เราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก
เราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขา

Q1 จะเกิดอะไรขึ้นกับ “ผู้ที่ผูกพันกับพระเจ้าด้วยความรัก” และ “ผู้รู้จักพระนามของพระเจ้า”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เราจะ…” )
Q2 คุณจะมี “ชีวิตที่ผูกพันกับพระเจ้าด้วยความรัก” และมี “ชีวิตที่รู้จักพระนามของพระเจ้า” ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 22-24    กิจการ 10:11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *