วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 1 ยอห์น 5:14-15 “มั่นใจ”

และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์
คือ ถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์
พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู้ว่า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา
เมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆ เราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์

Q1 ทำไมยอห์นถึง “มั่นใจ” ว่า พระเจ้า “จะทรงฟัง” คำอธิษฐานของผู้ที่เชื่อ และ “จะได้รับคำตอบ” จากพระองค์? (สังเกตคำหลังคำว่า “สิ่งใดที่เป็น”)
Q2 คุณจะนำ “ความจริง” จากพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ใน “ชีวิตแห่งการอธิษฐาน” ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 32-33             กิจการ 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *