วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม สดุดี 9:10 “วางใจในพระองค์”

บรรดาผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์
ข้าแต่พระเจ้า เพราะว่าพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งบรรดาผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์

Q1 ทำไมผู้ที่เชื่อจึงสามารถ “ไว้วางใจในพระเจ้าได้” ในทุกๆ กรณี? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า”)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ “อธิษฐาน” มอบเรื่องที่คุณ “วิตกกังวล” “ทุกข์ใจ” “เป็นปัญหา” ไว้กับพระเจ้าผู้ที่คุณไว้วางใจ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 30-31    กิจการ 13:26-52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *