วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม สดุดี 24:3-4 “การเข้าเฝ้าพระเจ้า”

ผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า และผู้ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์
คือผู้ที่มี มือสะอาด และใจบริสุทธิ์
ผู้ที่มิได้ปลงใจในสิ่งเท็จ และมิได้สาบานอย่างหลอกลวง

Q1 ผู้เขียนสดุดีได้บอกถึง “คุณลักษณะ” ของผู้ที่จะมาเข้าเฝ้าพระเจ้าที่ควรจะมีอย่างน้อย 4 ประการ คือ อะไรบ้าง?
Q2 คุณจะใช้พระคัมภีร์ข้อนี้ในการเตรียมชีวิตของคุณสำหรับ “การเข้าเฝ้าและนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์” ที่จะมาถึงนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 7-9  กิจการ 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *