วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 1 เปโตร 2:9 “เป้าหมาย”

แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว
เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์
เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ
เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์
ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลาย
ให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์

Q1 อะไรคือ “เป้าหมาย” ที่พระเจ้าทรงเลือกพวกเราให้เป็น “ปุโรหิตหลวง” เป็น “ประชาชาติบริสุทธิ์” และเป็น “ชนชาติของพระเจ้า”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อให้”)
Q2 คำพูดที่ว่า “ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” มีส่วนทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตตาม “เป้าหมาย” ของพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 13-15       กิจการ 19:21-41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *