สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018

สูจิบัตร 15 กรกฎาคม 2018

國語部程序表二〇一八年七月十五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  15 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณพัทธมน คุณวิภาวัลย์
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ทุกวันเวลาข้าสาธุการ ราชาแห่งดวงใจ เราขอนมัสการพระองค์ พระองค์ทรงสมควร
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “เฉลยธรรมบัญญัติ 6:13-25”  คุณวรรณนิสา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : หมดทั้งชีวิต”
เทศนา :  “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า-คาเลบ”    “โยชูวา 14:6-15” คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ชั่วชีวิต”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *