วันพุธที่ 18 กรกฎาคม เอเฟซัส 2:12-13 “ชีวิตอยู่ในพระคริสต์”

จงระลึกว่า ครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์
ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอล และไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นั้น
ไม่มีที่หวัง และอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้า แต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์
ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกล ได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์

Q1 อะไรคือ “ผลลัพธ์” ของ “การต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด” ในชีวิตของเรา?
Q2 การมี “ชีวิตอยู่ในพระคริสต์” (การมีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิต) ทำให้ชีวิตของคุณ “เปลี่ยนแปลง” ไปอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 20-22    กิจการ 21:1-17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *