วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม โคโลสี 3:3-4 “ชีวิต”

เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า
เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏ
ขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วย

Q1 คำพูดที่ว่า “เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว” เกี่ยวข้องกับ “ชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า”และ “เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏ” อย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 5:17 ประกอบ)
Q2 คุณได้ “ตายแล้วจากชีวิตเก่าๆ” ในเรื่องใดบ้าง? และพระเยซูคริสต์ทรง “เป็นชีวิตใหม่” ของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 5:17 “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 23-25  กิจการ 21:18-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *