วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม ฮีบรู 13:5 “พอใจในสิ่งที่มีอยู่”

ท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่
เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ที่จะทำให้เราไม่เป็น “คนที่เห็นแก่เงิน” และ “พอใจในสิ่งที่มีอยู่”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า”)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะช่วยให้คุณ “พอใจในสิ่งที่มีอยู่” ได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 29-30    กิจการ 23:1-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *