วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม ยากอบ 2:14 “ความเชื่อ”

ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า แม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อ
แต่ไม่ประพฤติตามจะได้ประโยชน์อะไร ความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอดได้หรือ

Q1 “ความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติตาม” เป็นความเชื่อแบบไหน? (สังเกตคำหลังคำว่า “จะ”)
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ทำให้คุณไม่สามารถดำเนินชีวิตตาม “ความเชื่อ”? อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคเหล่านั้น และสามารถดำเนินชีวิตตามความเชื่อได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 40-42  กิจการ 27:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *