วันพุธที่ 25 กรกฎาคม มัทธิว 11:29-30 “แอก”

จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา
เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก
ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้จะช่วยให้เรามี “ชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์” มากขึ้นได้อย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง” “เพราะว่า” “ด้วยว่า”)
Q2 อะไรคือ “แอก” ที่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้คุณ “แบก”เพื่อคุณจะมี “ชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์”?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 37-39   กิจการ 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *