วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม กาลาเทีย 5:13 “เสรีภาพ”

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพ
อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง
แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด

Q1 เปาโลได้ให้หลักการอย่างน้อย 2 ประการในการใช้ “เสรีภาพ” ที่เรามีอยู่ในชีวิตของเราคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำหลักการทั้ง 2 ประการนี้ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และใช้เสรีภาพที่คุณมีอยู่อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 66-67    โรม 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *