วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 1 ซามูเอล 12:22 “ไม่ละทิ้ง”

เพราะพระเจ้าจะไม่ละทิ้งประชากรของพระองค์
ด้วยเห็นแก่พระนามใหญ่ยิ่งของพระองค์
เพราะพระเจ้าทรงพอพระทัยแล้วที่จะกระทำให้ท่านเป็นประชากรของพระองค์

Q1 มีเหตุผลอย่างน้อย 2 ประการ ที่พระเจ้าจะ “ไม่ละทิ้ง” ประชากรของพระองค์ คืออะไรบ้าง?
Q2 คำพูดที่ว่า “พระเจ้าจะไม่ละทิ้งประชากรของพระองค์” หนุนใจคุณในการเผชิญกับ “ปัญหา” หรือ “ความทุกข์ยากลำบาก” ที่มีอยู่อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 63-65      โรม 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *