วันอังคารที่ 7 สิงหาคม ลูกา 7:23 “ไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรค”

“บุคคลผู้ใดไม่เห็นว่าเรา (พระเยซูคริสต์ )เป็นอุปสรรคผู้นั้นเป็นสุข”

Q1 “พระเยซูคริสต์” ทรงเป็น “ความสุข” ในชีวิตของคุณอย่างไร?
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่อาจทำให้คุณไม่สามารถมองเห็นว่า “พระเยซูคริสต์” จะนำความสุขมาสู่ชีวิตของคุณ? อธิษฐานขอให้ “อุปสรรค” เหล่านั้นหมดไปจากชีวิตของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 72-73     โรม 9:1-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *