วันพุธที่ 8 สิงหาคม ฮีบรู 11:13 “คนแปลกถิ่น”

คนเหล่านั้นได้ตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่
และไม่ได้รับสิ่งที่ได้ทรงสัญญาไว้
แต่เขาก็ได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกล
และรู้ดีว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลก

Q1 “ความเชื่อ” ที่ปรากฏในพระคัมภีร์ตอนนี้หมายความว่าอย่างไร? (ดู ฮีบรู 11:1 ประกอบ)
Q2 คำว่า “คนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลก” เตือนคุณในการดำเนินชีวิตวันนี้ในฐานะ “คริสเตียน” อย่างไร?
หมายเหตุ: ฮีบรู 11:1 ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 74-76     โรม 9:16-33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *