วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม ปฐมกาล 4:6-7 “โกรธเคือง”

พระเจ้าจึงตรัสถามคาอินว่า “เจ้าโกรธเคืองหน้าบูดบึ้งอยู่ทำไม
ถ้าเจ้าทำดี เราก็จะพอใจรับเจ้ามิใช่หรือ
ถ้าเจ้าทำไม่ดี บาปก็หมอบอยู่ที่ประตู อยากตะครุบเจ้า
เจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นให้ได้”

Q1 พระเจ้าไม่ได้บอกให้คาอิน “ห้ามโกรธ” แต่พระองค์กำลัง “เตือนสติ” คาอินในเรื่องใด? (ดู เอเฟซัส 4:26 ประกอบ)
Q2 มีเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้คุณต้อง “โกรธเคืองหน้าบูดบึ้ง” อยู่ในเวลานี้ คุณจะนำ “คำเตือนสติ” จากพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้จัดการกับเรื่องเหล่านั้นอย่างไร?
หมายเหตุ: เอเฟซัส 4:26 “จะะโกรธก็โกรธได้ แต่อย่าทำบาป”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 87-88            โรม 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *