วันพุธที่ 15 สิงหาคม มัทธิว 7:24-25 “คำสอนของพระเยซูคริสต์”

เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเรา (พระเยซูคริสต์) และประพฤติตาม
เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา
ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น
แต่เรือนมิได้พังลง เพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา

Q1 “คำสอนของพระเยซูคริสต์” จะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟัง ก็ต่อเมื่อผู้ฟังได้ทำสิ่งใด? (สังเกตคำหลังคำว่า “เหตุฉะนั้น”)
Q2 “คำสอนของพระเยซูคริสต์” เป็นประโยชน์ในชีวิตของคุณมากน้อยแค่ไหน? อะไรคือ อุปสรรคที่ให้คำสอนของพระเยซูคริสต์ไม่เกิดผลในชีวิตของคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 91-93  โรม 15:1-13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *