วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม สดุดี 143:10 “พระเจ้าของข้าพระองค์”

ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทำตามพระทัยของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์
ขอพระวิญญาณประเสริฐของพระองค์
ทรงนำข้าพระองค์ไปตามวิถีราบ

Q1 ผู้เขียนสดุดีต้องให้พระเจ้า “สอน” และ “นำ” ในเรื่องใด? (สังเกตคำหลังคำว่า “ทรง”)
Q2 คำว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์” มีผลต่อการกระทำตาม “คำสอน” และ “การทรงนำ” ของพระเจ้าในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 94-96      โรม 15:14-33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *