วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 1 เธสะโลนิกา 5:14 “การอยู่ร่วมกัน”

และพี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนพวกท่านjให้ตักเตือนคนที่เกียจคร้าน
หนุนน้ำใจผู้ที่ท้อใจ ชูกำลังคนที่อ่อนกำลัง
และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทั้งปวง

Q1 เปาโลได้สอนหลักการใน “การอยู่ร่วมกับผู้อื่น” และ “เติบโตไปพร้อมๆ กัน” อย่างน้อย 4 ประการดังนี้คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำหลักการทั้ง 4 มาใช้ใน “การอยู่ร่วมกับพี่น้องในคริสตจักรพระคุณ” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 100-102        1 โครินธ์ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *