วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม โคโลสี 3:13 “มีเรื่องราวต่อกัน (ขัดแย้ง)”

จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน
และถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงยกโทษให้กันและกัน
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใด
ท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกัน

Q1 เปาโลได้สอนหลักการใน “การอยู่ร่วมกับผู้อื่น” โดยเฉพาะเมื่อ “มีเรื่องราวต่อกัน (ขัดแย้ง)” อย่างน้อย 3 ประการดังนี้คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณกำลัง “มีเรื่องราว (ขัดแย้ง)” กับใคร? คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไป “คลี่คลาย” ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 97-99       โรม 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *