วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ยอห์น 3:30 “พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น”

พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อย

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้จะมีส่วนผลักดันให้ “เป้าหมาย” ของคริสตจักรปีนี้ที่ว่า “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า” เป็นจริงได้อย่างไร?
Q2 “พระองค์ (พระเยซูคริสต์) ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 103-104        1 โครินธ์ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *