วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 1 เปโตร 2:1 “สิ่งที่ต้องละเว้น”

เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลาย จงละความชั่วทั้งปวง การอุบายต่างๆ
ความไม่จริงใจ ความริษยา และคำพูดส่อเสียดทั้งหลาย

Q1 เปโตรได้เตือนผู้ที่เชื่อให้ระวังสิ่งใดบ้างที่มีผลทำให้ชีวิตคริสเตียนไม่เติบโต?
Q2 คุณจำเป็นต้อง “ละสิ่งใด” เพื่อคุณจะสามารถมีชีวิตที่เติบโตขึ้นในความเชื่อกับพระเจ้า เขียนสิ่งเหล่านั้นออกมา อธิษฐานขอกำลัง และการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 105-106        1 โครินธ์ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *