วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม โรม 6:13 “1อย่า 2จง”

อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม
แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว
และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า

Q1 เปาโลให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วย “1 อย่า” “2 จง” คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะทำให้ “1 อย่า 2 จง” เป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 107-109        1 โครินธ์ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *