วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม โคโลสี 1:12-13 “ได้รับมรดก”

ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดก
ด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง
พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด
และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์

Q1 คำว่า “ได้รับมรดก” หมายความว่าอย่างไร? (สังเกตคำที่อยู่หลังคำว่า “ได้ทรง”)
Q2 “มรดก” ที่คุณได้รับจากพระเจ้า ช่วยให้คุณมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง และมีชีวิตที่ขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 113-115        1 โครินธ์ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *