วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม กาลาเทีย 4:6 “อับบา”

และเพราะท่านเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว
พระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเรา
ร้องว่า “อาบา” คือ พระบิดา

Q1 คำว่า “บุตรของพระเจ้า” และ “อับบา” มีความหมายในชีวิตของคุณอย่างไร?
Q2 คุณจะดำเนินชีวิตให้สมกับการที่เป็น “บุตรของพระเจ้า” และมีพระเจ้าทรงเป็น “อับบาคือพระบิดา”อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 116-118        1 โครินธ์ 7:1-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *