วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม ฟีลิปปี 2:13 “ตามชอบพระทัย”

เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่าน
ให้ท่านมีใจปรารถนา ทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ที่ทำให้ผู้ที่เชื่อสามารถ “กระทำตามชอบพระทัย” ของพระเจ้าได้? (ดู กาลาเทีย 2:20 ประกอบ)
Q2 อะไรคือ “อุปสรรค” ที่ทำให้คุณไม่สามารถ “กระทำตามชอบพระทัย” ของพระเจ้า?
หมายเหตุ: กาลาเทีย 2:20 ข้าพเจ้า​ถูก​ตรึง​ไว้​กับ​พระ​คริสต์​แล้ว ข้าพเจ้า​เอง​ไม่​มี​ชีวิต​อยู่​ต่อไป แต่​พระ​คริสต์​ต่างหาก​ที่​ทรง​มี​ชีวิต​อยู่​ใน​ข้าพเจ้า ชีวิต​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​ดำเนิน​อยู่​ใน​ร่างกาย​ขณะนี้ ข้าพเจ้า​ดำเนิน​อยู่​โดย​ศรัทธา​ใน​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า ผู้​ได้​ทรง​รัก​ข้าพเจ้า และ​ได้​ทรง​สละ​พระ​องค์​เอง​เพื่อ​ข้าพเจ้า​

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 119:1-88       1 โครินธ์ 7:20-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *