วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม สดุดี 97:10 “คนที่รักพระเจ้า”

ท่านผู้ที่รักพระเจ้า ก็เกลียดชังความชั่ว
พระองค์ทรงอารักขาชีวิตธรรมิกชนของพระองค์
พระองค์ทรงช่วยกู้เขาจากมือของคนอธรรม

Q1 พระเจ้าจะทรงตอบสนองต่อ “ผู้ที่รักพระองค์” อย่างไร?
Q2 “คนที่รักพระเจ้า” คือ “คนที่เกลียดชังความชั่ว” ถ้าคุณบอกตัวเองและคนอื่นๆ ว่า “คุณคือคนที่รักพระเจ้า” คุณได้ “ปฏิเสธ” และ “หลีกหนี” จากความชั่วร้าย ความผิดบาปในเรื่องใดบ้าง?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 119:89-176   1 โครินธ์ 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *