วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 1 เปโตร 5:7 “ความกระวนกระวาย”

จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์
เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย

Q1 ทำไมเปโตรจึงหนุนใจให้เรา “ละความกระวนกระวาย” ของเราไว้กับพระเจ้า? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะว่า”)
Q2 คุณกำลังเผชิญหน้ากับ “ความกระวนกระวาย” ในเรื่องใดบ้าง ใช้เวลานี้อธิษฐาน และ “ละความกระวนกระวาย” เหล่านั้นไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 120-122        1 โครินธ์ 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *