วันเสาร์ที่ 1 กันยายน โยบ 28:28 “ยำเกรงพระเจ้า”

และพระองค์ตรัสกับมนุษย์ว่า
‘ดูเถิด ความยำเกรงพระเจ้า นั่นแหละคือพระปัญญา
และที่จะหันจากความชั่ว คือความเข้าใจ’

Q1 “ความยำเกรงพระเจ้า” ทำให้เกิด “ปัญญา” “การหันจากความชั่ว” และ “ความเข้าใจ” อย่างไร? (ดู มัทธิว 7:24-25 ประกอบ)
Q2 คุณจะมี “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า” ได้อย่างไร?
หมายเหตุ: มัทธิว 7:24-25  24 “เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเรา และประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลา 25 ฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น แต่เรือนมิได้พังลง เพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 135-136        1 โครินธ์ 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *