วันศุกร์ที่ 7 กันยายน มัทธิว 3:17 “เราชอบท่านมาก”

และนี่แน่ะมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า
“ท่านผู้นี้ (พระเยซูคริสต์) เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก”

Q1 คำพูดที่ว่า “ท่านผู้นี้ (พระเยซูคริสต์) เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” แสดงให้เห็นถึง “ความสัมพันธ์” ระหว่างพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์อย่างไร?
Q2 ถ้าพระเจ้าพูดกับคุณเหมือนที่พูดกับพระเยซูคริสต์ว่า “ท่านผู้นี้ (ตัวคุณ) เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” ชีวิตของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร? (ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความเชื่อ การประพฤติ)

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 1-2            1 โครินธ์ 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *