วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน สุภาษิต 19:18 “ตีสอน”

จงตีสอนบุตรชายของตนเมื่อยังมีความหวัง
อย่าจงใจให้เขาถึงพินาศไป

Q1 อะไรคือ “เป้าหมาย” ในการตีสอนลูก? (สังเกตคำหลังคำว่า “อย่า”)
Q2 พระเจ้ากำลัง “ตีสอน” คุณในเรื่องใดอยู่ และคุณ “ตอบสนอง” ต่อการตีสอนของพระเจ้าอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 148-150        1 โครินธ์ 15:29-58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *