วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 1 ยอห์น 4:18 “ความรักที่สมบูรณ์”

ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย
เพราะความกลัวเข้ากับการลงโทษ
และผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์

Q1 “ความรักที่สมบูรณ์” จะต้องเป็นความรักที่ไม่มีสิ่งใดมาเจือปนด้วย?
Q2 คุณจะมี “ความรักที่สมบูรณ์” และส่งต่อไปให้กับคนอื่นที่อยู่รอบๆ ชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 5:14-15 ประกอบ)
หมายุเหตุ: 2 โครินธ์ 5:14-15 14 เพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่ เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวง เหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้ว 15 และพระองค์ได้ทรงวายพระชนม์เพื่อคนทั้งปวง เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 22-24       2 โครินธ์ 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *