วันศุกร์ที่ 14 กันยายน อิสยาห์ 1:18 “ก็จะขาวอย่างหิมะ”

พระเจ้าตรัสว่า
“มาเถิด ให้เราสู้ความกัน ถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ
ถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดง ก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะ

Q1 คำที่ว่า “ก็จะขาวอย่างหิมะ” และ “ก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะ” สะท้อนให้เห็นถึง “ความรัก” และ “ฤทธานุภาพ” ของพระเจ้าใน “การยกโทษบาป” อย่างไร?
Q2 อ่าน 1 ยอห์น 1:9 ช้าๆ 2-3 รอบ ใช้เวลานี้สำรวจชีวิตของคุณ และอธิษฐานขอการชำระจากพระเจ้าให้คุณหลุดพ้นจากความผิดบาป ให้ชีวิตของคุณขาวอย่างหิมะ และขนแกะ
หมายุเหตุ: 1 ยอห์น 1:9  ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 19-21       2 โครินธ์ 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *